หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปปงผักก้าน บ้านดอนทราย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2023
จ้างก่อสร่้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่วอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนบ้านออนหลวย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ป.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2023
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองหอย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 60 ลิตร จำนวน 40 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Oct 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านออนหลวย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Oct 2023
จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2023
จ้างซ่อมแซมคอสะพานข้ามลำน้ำแม่ออน หมู่ที่ 5 บ้านหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2023
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2023
จ้างรถตู้โดยสาร จำนวน 3 คัน ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปรธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง องค์การบริหารสวนตำบลออนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2023
จ้างติดตั้งสติกเกอร์ (รถกู้ภัย)รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
ซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างตัดหญ้าข้างทาง พื้นที่หมู่ที่ 1-10 ถนนในหมู่บ้านแต่ละหมู่ ตำบลออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
จ้างตัดหญ้าข้างทาง พื้นที่หมู่ที่ 1-10 ถนนในหมู่บ้านแต่ละหมู่ ตำบลออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jul 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผูู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผูู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2023
จ้างจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง ใช้ในโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้หล่อเทียนพรรษา ในโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้หล่อเทียนพรรษา ในโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ชุดกระจกโค้งมน พร้อมติดตั้ง) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ชุดกระจกโค้งมน พร้อมติดตั้ง) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2023
จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2023
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง ประจำงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2023
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลออนเหนือ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2023
จ้างก่อสร้างถังกรองน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านออนหลวย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
จ้างบริการรถรับ ส่ง นักเรียนโรงเรียนบ้านออนหลวย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านออนหลวย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ป.6 จำนวน 61 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 บ้านขุนออน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2023
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2023
จ้างบริการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 บ้านขุนออน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2023
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2023
จ้างบริการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2023
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2023
จ้างบริการบุคคลเพื่อขับรถรับ ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านออนหลวย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2023
จ้างจัดเตรียมสถานที่ และเครื่องเสียง ในโครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2023
จ้างจัดเตรียมสถานที่ และเครื่องเสียง ในโครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2023
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านออนหลวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุนทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2023
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านออนหลวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุนทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2023
จ้างบริการสนับสนุนคณะทำงานเพื่อดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2023
จ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในตำบลออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2023
จ้างบริการสนับสนุนคณะทำงานเพื่อดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2023
จ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในตำบลออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2023
จ้างบริการบุคคลเพื่อขับรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านออนหลวย ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนบ้านออนหลวย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ? ป.6 จำนวน 61 คน ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี/กล่อง ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนบ้านออนหลวย จำนวน 61 คน ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 49 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนบ้านออนหลวย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ? ป.6 จำนวน 61 คน ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี/กล่อง ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนบ้านออนหลวย จำนวน 61 คน ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 49 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2023
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2023
จ้างบริการรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านออนหลวย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านออนหลวย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2023
ซื้อรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2023
ซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5,6,7,8 และ10 ตำบลออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
จ้างก่อสร้างป้ายสำนักงาน อบต.ออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2023
จ้างจัดสถานที่พร้อมเช่าชุดเครื่องเสียง ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2023
จ้างบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนบ้านออนหลวย ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านออนหลวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Dec 2022
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2022
จ้างก่อสร้างศาลพระภูมิสำนักงาน อบต.ออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถน้ำเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้านภายในตำบลออนเหนือ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนบ้านออนหลวย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ? ป.6 ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2022
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านออนหลวย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุป่าช้าบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Oct 2022
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุป่าช้าบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุป่าช้าบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Sep 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
โครงการก่อสร้างเมรุป่าช้าบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 13 Sep 2022
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ในพิื้นที่ตำบลออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
จ้างเหมารถตู้โดยสาร จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและชนส่ง ยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2022
จ้างซ่อมแซมรางรินอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2022
ซื้อวัสดุจัดงานรัฐพิธี ่จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุนทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ของตำบลออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่ป่าขาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2022
จ้างโ่ครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่รวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 บ้านขุนออน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่วอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2022
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลออนเหนือ ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2022
จ้างปรับปรุงสถานที่แหล่งท่องเที่ยว (วังเย็น) หมู่ที่ 10 บ้านแม่ป่าขาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2022
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2022
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2022
จ้างจ้างเหมาบริการสนับสนุนคณะทำงานเพื่อดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
จ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (วางท่อ pvc เชื่อมระบบจ่ายน้ำของหมู่บ้าน) หมู่ที่ 5 บ้านหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2022
จ้างโครงการวางท่อ (อ่างเก๊าไฮ) วางท่อ pvc เชื่อมระบบประปาหมู่บ้านจากจุดเดิม หมู่ที่ 2 บ้านหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2022
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนทางจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 5 บ้านหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2022
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 8 บ้านดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2022
จ้างปรับปรุงระบบประปาภูเขาทั้งระบบ หมู่ที่ 10 บ้านแม่ป่าขาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2022
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อ หมู่ที่ 6 , 7 บ้านออนหลวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2022
ซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที รสจีด ขนิดกล่อง สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านออนหลวย ประจำเดือนมีนามคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2022
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลออนเหนือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2022
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 3 บ้านขุนออน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Feb 2022
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านแม่รวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Feb 2022
จ้างจัดทำแนวกันไฟ หมู่ที่ 1,2,3,4,7,8,9 และหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jan 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2022
จ้างซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2022
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jan 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนบ้านออนหลวย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ป.6 จำนวน 75 คน ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2021
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้านภายในตำบลออนเหนือ ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนบ้านออนหลวย จำนวน 75 คน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Nov 2021
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินการศูนย์พักคอย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2021
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2021
จ้างโครงการวางท่อ (อ่างเก๊าไฮ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2021
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่วอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านขุนทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑฺ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Aug 2021
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
จ้างตัดหญ้าข้างทาง พื้นที่ หมู่ที่ 1-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2021
ซื้อวัสดุอื่นๆ (ถังขยะ,ถุงขยะ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2021
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านออนหลวย ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านออนหลวย จำนวนรวม 25 คน ประจำเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2021
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์บันทึกภาพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2021
ซื้อวัสดุดับเพลิง (สายดับเพลิง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมใหม่ประจำหมู่บ้านภายในตำบลออนเหนือ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2021
ซื้อตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านออนหลวย ประจำเดือนมิ.ย.- ก.ค.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณและติดตั้งโคมใหม่ ประจำหมู่บ้านภายในตำบลออนเหนือ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (รายละเอียดตามร่าง่ขอบเขตของงาน แนบท้ายนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2021
จ้างทำป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนรวมศูนย์บ้านออนหลวย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ? ป.6 จำนวน 69 คนๆละ 24 กล่อง (ตามโครงการเยี่ยวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้แก่ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านออนหลวย หมู่ที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 (ตามโครงการเยี่ยวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2021
ซื้อยางรถพร้อมเปลี่ยนสำหรับรถส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2021