หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้านภายในตำบลออนเหนือ ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนบ้านออนหลวย จำนวน 75 คน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Nov 2021
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินการศูนย์พักคอย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2021
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2021
จ้างโครงการวางท่อ (อ่างเก๊าไฮ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2021
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่วอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านขุนทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑฺ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Aug 2021
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
จ้างตัดหญ้าข้างทาง พื้นที่ หมู่ที่ 1-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2021
ซื้อวัสดุอื่นๆ (ถังขยะ,ถุงขยะ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2021
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านออนหลวย ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านออนหลวย จำนวนรวม 25 คน ประจำเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2021
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์บันทึกภาพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2021
ซื้อวัสดุดับเพลิง (สายดับเพลิง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมใหม่ประจำหมู่บ้านภายในตำบลออนเหนือ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2021
ซื้อตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านออนหลวย ประจำเดือนมิ.ย.- ก.ค.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณและติดตั้งโคมใหม่ ประจำหมู่บ้านภายในตำบลออนเหนือ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (รายละเอียดตามร่าง่ขอบเขตของงาน แนบท้ายนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2021
จ้างทำป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนรวมศูนย์บ้านออนหลวย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ? ป.6 จำนวน 69 คนๆละ 24 กล่อง (ตามโครงการเยี่ยวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้แก่ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านออนหลวย หมู่ที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 (ตามโครงการเยี่ยวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2021
ซื้อยางรถพร้อมเปลี่ยนสำหรับรถส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2021