หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์บันทึกภาพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2021
ซื้อวัสดุดับเพลิง (สายดับเพลิง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมใหม่ประจำหมู่บ้านภายในตำบลออนเหนือ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2021
ซื้อตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านออนหลวย ประจำเดือนมิ.ย.- ก.ค.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณและติดตั้งโคมใหม่ ประจำหมู่บ้านภายในตำบลออนเหนือ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (รายละเอียดตามร่าง่ขอบเขตของงาน แนบท้ายนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2021
จ้างทำป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนรวมศูนย์บ้านออนหลวย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ? ป.6 จำนวน 69 คนๆละ 24 กล่อง (ตามโครงการเยี่ยวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้แก่ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านออนหลวย หมู่ที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 (ตามโครงการเยี่ยวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2021
ซื้อยางรถพร้อมเปลี่ยนสำหรับรถส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2021